Algemene voorwaarden

De Prakt-eijk

Algemeen
De prakt-eijk, is opgericht door N.M.A. van Eijk, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij KVK ‘s-Hertogenbosch onder nummer 232292562

De Prakt-eijk richt zich op het geven van therapie, coaching en workshops. De Prakt-eijk is aangesloten de klachtenregeling Zorg van ZZP Nederland inclusief klachtenfunctionaris en geschilleninstantie.

Behandeling
De behandeling start met invullen van het intake formulier, hier worden de gegevens van uw zorgpas ingevuld. Zorg dat u uw pas altijd bij u heeft. Tevens kunt u de eventuele klachten aangeven en toelichten.

Rapportage en Privacy
Tijdens de intake zullen uw persoonsgegevens opgenomen worden. Om uw behandeling goed te kunnen uitvoeren houdt de therapeut een dossier bij. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Dossiers zijn opgeborgen in een afgesloten kast.

 Betaling
Volgens afspraak, afhankelijk van tijdsduur. Betaling kan contant of door overschrijving op de bankrekening nummer:

De Prakt-eijk

Rekeningnummer: NL77KNAB0620515570

Verhinderd
Wanneer de opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch aan de opdrachtnemer te worden door te geven. Indien de annulering korter dan 24 uur van te voren plaatsvindt, of in het geval er in geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid
Laat geen waardevolle spullen achter in de praktijk, de therapeut, is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies of diefstal.

 Zorgverzekering
De behandelingen worden niet vergoed bij de zorgverzekeraar

Klachtenregeling
Mocht u onverhoopt klachten hebben over de praktijk, neemt u dan contact met ons op. Dan kunnen we samen op zoek naar een passende oplossing.
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtneemster, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtneemster haar woonplaats heeft.

Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Pin It on Pinterest