Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden de prakt-eijk

1)     Algemeen

De prakt-eijk is opgericht door Nancy van Eijk (hierna te noemen: de coach) gevestigd  te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: H17222039

De prakt-eijk richt zich op het begeleiden van kinderen en volwassenen (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen,  cursussen en lezingen.

2)     Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met de prakt-eijk en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3)     Vertrouwelijkheid

De coach dient alle informatie die  uit hoofde van de beoefening van zijn beroep direct, indirect of uit enig andere bron heeft ontvangen als vertrouwelijk te beschouwen. Dit betekent dat niets van wat besproken wordt tijdens de gesprekken met het kind/de cliënt en/of de ouder(s) naar buiten wordt gecommuniceerd zonder toestemming van het kind/de cliënt en/of de ouder (s). tenzij zij daar schriftelijk (per brief of mail)  toestemming voor gegeven is. Uitzonderingen zijn overtredingen van de wet, gevaar voor het kind/de cliënt en anderen.

4)     Regels rond een afspraak voor kinderen

Tijdens de sessies met een kind , kan de ouder plaats nemen in de wachtruimte. Wanneer de ouder niet aanwezig blijft in de wachtruimte, dient hij/zij tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouder(s) om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

5)     Uitvoering van de overeenkomst.
a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Gedragscode vpk
b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

6)     Tarieven
Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de prakt-eijk. Kort telefonisch overleg is gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van opdrachtnemer is BTW verschuldigd.

7)     Betalingsvoorwaarden.

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient bij voorkeur contant of  anders binnen 7 dagen na factuurdatum betaalt te worden.
Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

8)     Verhindering deelname

Indien bij verhindering de deelname aan een coachingssessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Bij ziekte is overleg mogelijk.

9)     Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10)  Aansprakelijkheid.
Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade , emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.
Opdrachtgever is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.(beroepsaansprakelijkheid)

 11)  Klachtenprocedure
a. op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Partijen zullen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

C  bij een geschil overleggen de partijen. Wanneer niet tot overeenstemming gekomen kan worden kan de klachtencommissie van de algemene Beroepsvereniging ingeschakeld worden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.